Restauratie en reconstructie


Elk restauratieproject is uniek, uitdagend en tot op zekere hoogte onvoorspelbaar.  Soms dient een werk voornamelijk geconserveerd te worden, maar het kan ook zo zijn dat er geretoucheerd of (deels) gereconstrueerd moet worden.

Vooronderzoek
Vooronderzoek en overleg met betrokken partijen leiden tot een gefundeerde aanpak. Soms worden de archieven geraadpleegd. Als het te restaureren object zich in een door de overheid aangewezen monument bevindt, wordt overlegd met de betreffende overheidsdienst over de wijze van restauratie. Gemeenten worden hierin steeds belangrijker. Voor Rijksmonumenten is dit de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Het vooronderzoek en de gevolgde werkwijze worden zorgvuldig gedocumenteerd. 
Kennis van bouw- en interieurhistorie, kennis van ondergronden en materialen, kennis van verfsoorten en kleuren en natuurlijk kennis van de toe te passen technieken zijn bij dit alles onontbeerlijk. Indien nodig schakelen we collega-bedrijven in voor bijzondere expertise.